2015-06-17 20:09 #0 av: Loris M

I den reviderade läroplanen för förskolan tillkom ett helt kapitel som handlar om Dokumentation, uppföljning och utveckling. Det ställs tydliga krav på förskolepedagoger att dokumentera barns lärprocesser liksom förskolan kvalitetsutveckling. Men hur gör man? Hur bedömer man barns kunnande utan att det även blir en kategorisering och bedömning av barnen?

När förskolans läroplan (Skolverket, 2010a) reviderades skapade bl.a. detta avsnitt stora diskussioner på förskolan där jag jobbade då, men även i förskolor runt om i landet upplevde jag det som:

"Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram." (s. 14)

Men vad betyder detta? Stycket ovan är väldigt innehållsrikt och kräver noggrann genomläsning och diskussion med kollegor, skulle jag vilja påstå. Pedagoger måste alltså ha kunskap om och dokumentera barns kunnande och lärprocesser inom olika områden och samtidigt är det förskolans kvalitet som ska bedömas. Inte barnen. Det här är ingen lätt uppgift speciellt när det kommer till att dokumentera barns kunnande men utan att det blir en bedömning och utvärdering av barnen. Det här är ett ständigt återkommande dilemma upplever jag för de som arbetar i förskolan. 

I promemorian (Skolverket, 2010b) där man förtydligad bakgrunden till förändringar i förskolans läroplan, står det klart och tydligt att det är inte barnen som ska jämföras, kategoriseras och utvärderas: 

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgöra underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen. Det övergripande syftet med uppföljningar och utvärderingar är att de ska bidra till att verksamheten utvecklas och därmed varje barns förutsättningar för utveckling och lärande" (s. 19). 

I Skolinspektionens (2011: 10) kvalitetsgranskning av sexton kommuner utspridda över landet konstaterar man att det finns en stor osäkerhet bland pedagoger  hur man ska dokumentera barns utveckling och lärande. Många gånger väljer de att inte dokumentera alls, eftersom det finns en rädsla att dokumentation kommer att leda till att barnen bedöms. Den här granskningen stödjer mina egna uppfattningar när det gäller det nya avsnittet om utvärdering. Men jag tänker att välja bort att dokumentera barns lärprocesser är ingenting vi kan göra längre. Det står i läroplanen klart och tydligt att det ingår i uppdraget. 

Jag anser att det nya avsnittet kräver dialog med kollegor om hur vi förstår det nya uppdraget. Men även ett kontinuerligt arbete med förskolans kvalitetsutveckling. Precis som man kan utläsa i texter jag refererat till, handlar inte dokumentation av barnens lärprocesser om att bedöma och döma barnen utan att säkerställa förskolans kvalitet. Sen hur man gör rent praktiskt utan att jämföra barnen eller kategorisera, är kanske inte helt oproblematiskt.

Hur ser det ut på er förskola? Har ni diskuterat det nya avsnittet och vad det innebär? Har ni hitta ett bra system att dokumentera och fånga barns lärprocesser?

Mvh

Loris M

Källor:

Skolverket (2010a). Läroplan för förskolan. Finns tillgänglig på internet HÄR 

Skolverket. (2010b). Promemoria – bakgrund till förändringar i förskolans läroplan. Finns tillgänglig på internet HÄR  

Skolinspektionen. (2011). Förskolans pedagogiska uppdrag. Kvalitetsgranskning. Rapport 2011:10 Finns tillgänglig på internet HÄR

Bild från http://www.publicdomainpictures.net/