Formella samtal

Inskolning och inskolningssamtal

2015-06-25 00:15 #0 av: Loris M

Inskolningssamtal är det allra första formella samtalet mellan hem och förskola och något som föräldrar bjuds in till när barnet ska börja i förskolan. Vanligen innan själva inskolningen börjar. Syftet är bl.a. att pedagoger ska berätta om förskolan och förskolans verksamhet och samtidigt lära känna föräldrarna och barnet via dem. Det finns en rad olika inskolningsmetoder och variationen är stor mellan förskolorna. I denna artikel diskuteras några av dem.

Vid inskolningssamtal träffas ofta pedagoger och föräldrar för första gången. Detta möte är speciellt på många sätt. Båda sidor har förväntningar, förhoppningar, farhågor och båda vill att barnet i fråga ska få en så bra och lärorik förskoletid som möjligt. Men samtidigt går de båda parter in  i detta möte med olika kunskaper, roller och om man så vill olika maktpositioner. Det finns en hel del forskning om inskolningssamtal men även andra formella samtal som beskriver detta möte och vad det innebär för pedagoger, föräldrar och barn. Men det som är anmärkningsvärt är att inte finns så mycket forskning om inskolningsmetoder. De flesta metoder bygger på beprövad erfarenhet och pedagogernas egna idéer. Även denna artikel bygger på mina egna erfarenheter av inskolningssamtal och inskolningsmetoder och min tanke är att ge min syn på vad en bra inskolning och inskolningssamtal skulle kunna innehålla. 

Tre inskolningsmetoder som jag har erfarenhet av beskrivs kort nedan. Därefter sammanfattar jag mina tankar kring vad du som pedagog respektive förälder bör tänka på före och under inskolningssamtalet. 

Tredagars- eller föräldraaktiv inskolning

I artikeln från 2008 presenteras denna metod som ny. Idag är metoden den vanligaste på svenska förskolor och har fått en snabb spridning. Metoden går ut på att föräldern eller annan närstående finns med på förskolan tillsammans med sitt barn i tre hela dagar. Tanken är att föräldern har en aktiv roll och är med sitt barn i alla situationer som uppstår, lek, samling, vila, måltider, utevistelse... Barnet får vänja sig vid rutiner och bekanta sig med verksamheten och pedagoger i lugn och ro utan att behöva oroa sig över att bli lämnat. Alla pedagoger ska vara delaktiga i varje barns inskolning. Vilket också innebär att barnet själv får knyta an till pedagogen hen känner sig mest trygg med. Den fjärde dagen ska barnet vara självt på förskolan. Föräldern lämnar efter ett kort och tydligt avsked. Tanken är att barnet ska vara inskolat efter en vecka och föräldrar ska kunna börja arbeta. Det positiva är att föräldrar får insyn i verksamheten och lär känna pedagoger, andra barn och föräldrar. Enligt kritiker är det ingen slump att just denna metod fått en så stor och snabb spridning. Den är nämligen anpassat efter vuxnas värld där allt ska gå snabbt. Dagens föräldrar "har oftast inte tid" att skola in sitt barn under två veckor som den traditionella inskolningsmetoden krävde. Det saknas forskning kring hur den snabba föräldraaktiava inskolningen påverkar barnet. 

Klickmetoden

Klickmetoden är en modifiering och modernisering av den traditionella metoden. Den traditionella metoden går ut på att barnet ska successivt vänjas vid den nya miljön under två veckor. Föräldern ska under denna tid gå ifrån vid ett flertal gånger men finnas tillgänglig och stanna kvar på förskolan. Klickmetoden innebär att föräldrar får ett schema med exakta tider för inskolning vecka 1 och vecka 2. De första två dagar är barnet på förskolan bara en halvtimme. Dag tre utökas det till en timme för att dag fyra stannar barnet i tre timmar och även äter lunch. Dag fem ska barnet stanna i fem timmar och även vila. Samt träffa andra barn och pedagoger. Schema för vecka två gör man sedan i samråd med föräldern och hänsyn tas till hur den första veckan fortgått. Men det ska vara korta dagar, helst 3-5 timmar. Det som är utmärkande för metoden är att varje barn får sin ansvarspedagog som även tar hand om inskolningen och att barnet inte träffar de andra pedagoger eller barn de första dagarna. När barnet kommer till avdelningen ska det vara helt tomt och det är bara ansvarspedagogen som finns på avdelningen. Föräldern ska ha en helt passiv roll och helst undvika kontakt med barnet. Bara en av föräldrarna får vara med. Taken är att det är pedagogen som ska försöka knyta an till barnet och skapa förtroende. När det gått en halvtimme ska barnet gå hem oavsett om det vill eller inte. Syftet är att barnet ska få ett litet smakprov (därav klick) på hur det känns att vara på förskolan och gå hem medan det fortfarande har roligt. Samt längta tillbaka. Det positiva är menar de som förespråkar metoden att barnet får skolas in i lugn och ro först i själva förskolemiljön och med en pedagog. För att sedan få träffa andra barn och andra pedagoger. Kritiker menar att metoden är för sårbar om ansvarspedagogen skulle råka bli sjuk exempelvis dag fyra. Vem tar hand om barnet då? 

Gruppinskolning

Gruppinskolning kan förekomma inom de flesta metoder. Exempelvis innebär det vid föräldraaktiv inskolning att flera barn skolas in samtidigt istället för ett barn i taget. Det kan innebära att 6-8 barn börjar med inskolningen samma vecka. Fördelen är att föräldrar får träffas och lära känna varandra. Samt att pedagoger får inskolningar avklarade under några få veckor. Annars kan man uppleva att hela höstterminen går åt till inskolningar. Nackdelen är att det kan bli väldigt rörigt med så många vuxna samtidigt. Speciellt vid måltider. En del barn som redan finns på avdelningen kan även uppleva oro av att så många nya människor finns på förskolan. 

Reflektioner... 

En del barn kommer alltid ha svårare inskolningar än andra. Mycket beror på deras ålder vid inskolningen, tidigare erfarenheter, deras sociala nätverk och vanor. Därför tror jag inte att det går att hitta en metod som passar alla barn. Alla metoder har sina för- och nackdelar men jag tror mer på att en bra inskolning är mer beroende av pedagogernas förmåga att skapa en god relation till föräldrar och barn, än själva metodvalet. Att som pedagog visa intresse, lyhördhet, ödmjukhet, ge föräldrarna/barn tid, vara uppmärksam på deras behov och öppen för deras önskemål och tankar. 

Om jag var tvungen att välja en metod här och nu, så skulle det vara Föräldraaktiv inskolning. Även om jag inte tycker att den passar alla. Samt att jag är osäker på hur den snabba inskolningen inverkar på barnet. Största fördelen (förutom de jag redan skrivit) är att denna metod främjar en god föräldrasamverkan och skapar en ömsesidig förståelse. Föräldrar som aldrig haft sina barn på förskolan får se hur verksamheten fungerar och framförallt hur många barn och olika arbetsuppgifter som var och en av oss pedagoger måste ta hand om under en dag. Jag tror att man blir mera ödmjuk då som förälder när de en dag kommer för att hämta sitt barn och pedagoger inte vet var Kalles strumpor är. Som pedagog får jag å andra sidan se hur föräldrar är med sina barn i olika situationer. Det hjälper mig att förstå barnets reaktioner och agerande. Klickmetoden var otroligt märklig och jag måste erkänna att jag har väldigt svårt att se några fördelar med den. 

Som pedagog bör du tänka på vid inskolningssamtal:

Det allra första och viktigaste är att avsätta gott om tid för samtal. Det är kanske föräldrarnas första möte med förskolan och det är viktigt att ni redan i början skapar en bra kontakt, visar intresse och engagemang och att föräldrarna känner att ni har tid för dem och deras frågor. Om du vet att samtalet inte får ta mer än en timme, att din kollega kanske snart måste gå hem, att lunchen är om en halv timme och din kollega hoppas att du kommer och äter med barnen o.s.v. .... så är det inga bra förutsättningar för ett lyckat samtal. Du kommer att ha tankarna på annat håll och föräldrar kommer inte att kunna få din odelade uppmärksamhet. 

Vi brukade avsätta två timmar för ett inskolningssamtal om det var föräldrarnas första barn på förskolan. Det tog sällan två timmar men jag slapp känna tidspress och kunde helt ägna mig åt samtalet. Jag brukade inleda med ett samtal i ett avskilt rum där jag berättade bl.a. om förskolan och vår verksamhet, om pedagoger som barnet kommer att träffa mest, förväntningar på de som föräldrar, rutiner, förskolans öppettider och vem de ska vända sig till (även en skriftlig information lämnas ut), om barngruppen som barnet kommer att ingå i, om inskolningsmetoden och deras roll m.m. Minst lika viktigt är det att lyssna på föräldrarna och ta reda på så mycket som möjligt om barnet - vad det tycker om, vad leker hen helst, förmågor, intressen, vilket/vilka språk pratas hemma och vilket/vilka språk behärskar barnet. När det gäller flerspråkiga barn informera föräldrarna om det finns tillgång till modersmålspedagog och hur de ställer sig till det. Ta reda på vad föräldrarna har för förväntningar på er och på förskolevistelse. Kan vara otroligt viktigt att fråga om det är föräldrar med utländsk bakgrund. Deras förväntningar kan (men behöver naturligtvis inte)  skiljas markant från det som du som pedagog är van vid. Fråga hur de vill att er kontakt och informationsutbyte ska se ut? Ska det ske varje dag vid lämning/hämtning eller via mejl, telefon, samtal?

Efter samtalet brukade jag ta med föräldrarna till en visning av förskolan. Vi gick från rum till rum och jag förklarade hur rummen används. Vad är det för aktiviteter som pågår eller kanske projekt, vilka delar i läroplanen fokuserar vi på just då, hur vi dokumenterar barnens lärande m.m. Det är även ett tillfälle för föräldrar att ställa frågor och träffa andra pedagoger. Samt ett tillfälle för er att visa var alla dokument finns (likabehandlingsplanen, läroplanen, arbetsplanen m.fl. ) och var ni pedagoger sätter upp viktig information. Förbered barnens hylla innan besöket och visa föräldrarna. 

Bestäm tillsammans med föräldrarna hur ni ska göra när det är dags att säga hejdå för första gången vid inskolningen. Sätt upp regler tillsammans. Uppmana dem att vara bestämda vid avsked men ge dem möjlighet att ringa hur många gånger de vill för att höra efter hur barnet mår. 

Som förälder bör du tänka på:

Förskolan är till för ditt barn och pedagoger är där för att skapa de bästa förutsättningar för ditt barns lärande. Pedagoger har en utbildning och kunskaper om barn och barns utveckling och lärande. De har kunskaper om barn generellt, men det är du som förälder som känner och har störst kunskap om just ditt barn. Underskatta inte din kompetens, om något inte känns bra måste du våga tala om det för pedagogerna.  Finns det något som pedagogerna borde känna till när det gäller ditt barn (sovvanor, maten, allergier) eller er familjesituation, berätta gärna för pedagogerna. Du kan även fråga vilka regler de har när det gäller exempelvis egna leksaker. Får barnet ta med sig det och vad gäller om det försvinner. Fråga gärna vilka förväntningar de har på er som föräldrar. Många pedagoger tar tyvärr för givet att alla ska veta att det är viktigt att höra av sig om ni inte kommer, att ta med sig extra kläder, stövlar, regnställ, blöjor...

Var positiv och gå dit med en inställning att inskolningen kommer att gå jättebra! Barnen märker lätt när du som förälder är ängslig och orolig och kommer att påverkas av det. Jag har varit med om många gånger att inskolningen varit mycket besvärligare känslomässigt för föräldern än för barnet. Att ditt barn ska börja på förskolan och att du ska lämna det värdefullaste ni har till några helt främmande personer, är stort och kan naturligtvis vara jobbigt, oroligt och känslosamt. Berätta om din oro för pedagogerna och fråga om det är något du är osäker över. Men utgå ifrån och tro på att barnet kommer att trivas. När ni tillsammans med pedagogen bestämmer att det är dags att lämna ditt barn och säga hejdå, var bestämd! Även om barnet gråter. Ring när du gått iväg och fråga hur det går. Om barnet är otröstligt så är jag säker på att pedagoger ringer efter er. 

Känner ni till fler inskolningsmetoder eller forskning om det så är jag tacksam om ni vill delge oss detta! Jag är också nyfiken på era upplevelser som föräldrar/närstående eller pedagoger i samband med inskolning och inskolningsmetoder. Glad

Mvh

Loris M

Bild från http://www.publicdomainpictures.net/ 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-07-31 14:08 #2 av: Mrsarrow

Bra artikel!
Jag är själv nervös just nu för att mun son ska börja på ny förskola om två veckor. Han är 3,5 och har gått på förskola sedan han var 1 så han är ju väl van vid att gå på förskola men ska nu alltså börja på en ny eftersom vi flyttat till andra sidan stan.
Innan sommaren var vj och hälsade på nya förskolan och var med i två timmar på förmiddagen, på samling och ute på gården och så. Vi har i sommar också varit på gården på förskolan och lekt och jag pratar alltid väldigt positivt om nya förskolan och sonen verkar inte nervös utan säger att det ska bli roligt och att han är stor nu och ska gå på stort dagis och så.
Nu ska vi varit lediga i snart 8 veckor och då är det dags för inskolning på nya förskolan. Vi kommer ha en föräldraaktiv inskolning men kortare än vanligt, vi ska bara vara där klockan 9-11 i tre dagar. Pedagogerna sa att de tror att det räcker eftersom han redan är inne i förskolans rutiner och bara ska lära känna barnen ochpedagogerna.
Jag tycker att det är väldigt kort tid men litar på att de har koll på vad som brukar fungera.
Jag är iallafall väldigt nervös, men jag hoppas att det känns bättre efter inskolningen!
Alltid jobbigt med förändringar, även om det är för det bästa!

Anmäl
2015-07-31 15:08 #3 av: Fridaaaa

#2 Kommer säkert gå toppen! Vissa barn behöver ju inte så lång tid heller, och märker ni att det inte går, borde de ger mer tid också :) 
Låter lite märkligt ändå med "förskolans rutiner". Jag har vikarierat på olika förskolor, vissa rutiner är snarlika men allt är ju inte lika. Så det kan ju ta sin tid med

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2015-07-31 17:19 #4 av: Loris M

#2

Två timmar låter kanske lite men de har säkert gjort bedömningen att det räcker utifrån hur det gått hittills och att ni inte är helt obekanta med förskolans verksamhet. Jag antar att det är tänkt att ditt barn ska börja heldagar efter de tre tvåtimmars dagar? Som pedagog kan jag glatt säga: Det kommer att gå jätte bra! Men som förälder förstår jag att du är nervös.Kan tänka mig att du undrar om ditt barn kommer att trivas, få kompisar, tycka om pedagoger m.m. Berätta gärna hur det gått! 

Min tanke med tråden/artikeln är att vi ska samla många olika erfarenheter från er föräldrar och pedagoger om för- och nackdelar med olika inskolningsmetoder då det inte finns så mycket forskning om det som sagt. Men också att ni får möjlighet att berätta om era upplevelser av inskolning, vad som kan kännas bra eller mindre bra. Hoppas att många vill skriva och dela med sig nu när det snart är inskolningstider. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-02 18:32 #5 av: Thiah

Jag ska imorgon börja inskolning med min lilla 15 månaders parvel. Har skolat in många barn på min egna förskola men det är ändå så annorlunda när det gäller ens egna barn.
Eftersom både jag och maken jobbar inom dagvården så vet man både negativt och positivt....

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. /Nalle Puh

Anmäl
2015-08-02 18:34 #6 av: Loris M

#5 Känner du igen metoder jag beskriver eller han ni några andra i Finland?

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-02 20:56 #7 av: Thiah

Vi har lite olika sätt jo. Erm.. Först och främst har många daghem egenvårdare. Det betyder att man kommer hem till familjen innan dagisstart och hälsar på . Vi frågar frågor och försöker få en bra kontakt med barnet som ska börja och med föräldrarna.

Oftast är en inskolning antingen ingen dag alls eller en vecka . Och är den en vecka så försöker vi tillsammans med föräldrarna komma överens om vad som är bäst. Barnens bästa ska alltid komma först så det är väldigt individuellt .

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. /Nalle Puh

Anmäl
2015-08-03 09:07 #8 av: OberonsMatte

Jag har arbetat som förskollärare i 25  år och har under dessa år varit med om väldigt många inskolningar och har erfarenhet av alla inskolningsmetoder som nämns i artikeln.

De senaste åren har jag arbetat främst med 1-2-åringar och för den åldersgruppen anser jag att trygg anknytning är en grundläggande förutsättning för utforskande, lärande och lek.

Den metod jag tycker fungerar bäst är föräldraaktiv inskolning, men med en tydlig ansvarspedagog som aktivt lär känna barnet i förälderns närvaro och som därmed naturligt blir den person som barnet har som trygghetsbas när föräldern inte längre är där.

Det är oerhört viktigt tycker jag att man som pedagog är lyhörd och inte stressar fram några avsked förrän anknytningen har skapats. När det sker kan ta olika lång tid, men 3 dagar (mellan ca 9-15) är absolut minimum innan föräldern går iväg någonstans.

Sajtvärd Katter iFokus

Anmäl
2015-08-11 11:28 #9 av: Loris M

Ville bara lyfta upp tråden då det är inskolningstider nu. 

Det här med hembesök har jag själv haft som förälder med mitt äldsta barn. Det är många år sedan. Kändes lite konstigt måste jag säga. För mig var det otydligt vad syftet var. Tyckte att vi lika gärna hade kunnat träffas på förskolan. Om jag minns rätt så ville de träffa barnet i hens hemmiljö där barnet är tryggt. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-11 11:53 #10 av: OberonsMatte

#9 Jag har aldrig varit på hembesök och tycker att det skulle kännas obekvämt och konstigt. För privat helt enkelt. Att hålla sig på rätt sida om det privata i kontakten med föräldrar är jätteviktigt tycker jag.

Sajtvärd Katter iFokus

Anmäl
2015-08-11 11:57 #11 av: Loris M

#10 Ja, det var precis så jag kände mig - obekväm. Jag hade inte då någon erfarenhet av förskolan överhuvudtaget och var jätte osäker på vad som förväntades av mig. Det kändes lite som att de trängde sig på eftersom vi aldrig fick chansen att välja bort hembesöket. Vi fick bara ett brev från förskolan och de berättade att de kommer på hembesök. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-11 12:01 #12 av: Thiah

Och jag har varit på flertalet hembesök innan inskolningen startat.
Jag har haft papper med där vi diskuterat med föräldrarna/föräldern men även spenderat lite lektid med barnet. På mitt arbete var vi alltid två. Barnets egenvårdare koncentrerade sig på barnet medan den andra pratade med.föräldrarna, fyllde i papper och liknande. Känts bra och egentligen rekommenderar jag det. :)

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. /Nalle Puh

Anmäl
2015-08-11 12:06 #13 av: Loris M

#12 Vad roligt att det fungerar så bra för er. men det känns som att föräldrar hos er har mycket mera frihet att välja hur barnet ska skolas in. Här brukar vi oftast presentera en färdig metod. 

Nyfiken: Vad menas med egenvårdare? Är det som ansvarspedagog som vi har här? 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-11 12:18 #14 av: OberonsMatte

#11 Ja, precis. När förskolan meddelar att de ska komma på besök kan nog väldigt många föräldrar uppleva det som en slags kontroll där både barnets hemmiljö och föräldern själv ska granskas och värderas.

Andra föräldrar kan genom den privata inramningen börja babbla om saker som förskolan absolut inte har med att göra. Även om vi är där i egenskap av vår professionella yrkesroll är inte föräldern det.

Sajtvärd Katter iFokus

Anmäl
2015-08-11 14:27 #15 av: Mrsarrow

Idag hade vi första inskolningsdagen jag och min 3,5 åring. Vi var där i 2,5 timme ungefär och jag  var med hela tiden.

Han ville gärna ha mig med hela tiden, ville att jag skulle leka med honom osv men jag försökte att hålla mig i bakgrunden utan att vara avvisande (inte lätt!)

Ute på gården kunde han vara i sandlådan en bit bort medan jag pratade med pedagogerna eller satt på en bänk en bit bort och det gick bra. Han pratar med pedagogerna och svarar på deras frågor och ställer frågor själv så det känns ju bra att han inte är helt blyg, men han vill som sagt gärna ha mig i närheten.

Han sprang iväg en gång med en av pedagogerna när de skulle titta på sopbilen som kom, då brydde han sig inte om att ens titta åt mig och det kändes skönt!

 Imorgon är det samma tid som gäller, 2,5 timme ungefär. Då är tanken att jag ska gå iväg en liten stund (en kvart ungefär) med en av pedagogerna så vi kan prata igenom endel saker utan att sonen hör och att han samtidigt får prova att vara själv lite. Jag är redan nervös för det, men försöker tänka positivt!

Anmäl
2015-08-11 14:58 #16 av: Thiah

#13 man delar upp barnen jämt på personalen i gruppen. Jag har t.ex. 6 st barn som är "mina". Sen är jag ansvarig för föräldrakontakten i första hand, jag har samtalen, inskolningen. På vissa daghem sitter egenvårdaren alltid vid samma bord som "sina barn" och sköter deras papper och t.ex. Reservkläder.

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. /Nalle Puh

Anmäl
2015-08-11 15:26 #17 av: OberonsMatte

#16 Då har egenvårdaren samma funktion som ansvarspedagogen har här i Sverige.

Känns väldigt lyxigt att som ni kunna avvara två pedagoger till hembesök inför en inskolning.

Sajtvärd Katter iFokus

Anmäl
2015-08-11 15:53 #18 av: Thiah

#17 inte alla enheter kan det. Men just där jag jobbat så har man prioriterat en sund barnsyn"med barnaögon "och där ingår en trygg inskolning. Jag anser att ett bra hembesök möjliggör det på ett bra sätt.

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. /Nalle Puh

Anmäl
2015-08-11 16:36 #19 av: Loris M

#15 Skönt att det gått så bra, men jag förstår att du är nervös. Kommer ihåg när jag skolade in mitt barn och samtidigt jobbade på en småbarnsavdelning. Det kändes helt knäppt att först vinka hejdå till sitt gråtande barn för att sedan gå till jobbet och vinka hejdå till föräldrar till ett annat gråtande barn. Jätte konstigt och jobbigt!

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-11 23:11 #20 av: SaraC

Inskolning för min 2-åring nu till veckan som kommer. Känns mest roligt och spännande, även om det alltid är en speciell situation att lämna ifrån sig sitt barn

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2015-08-12 14:10 #21 av: Mrsarrow

Ja det är ju en speciell situation!
Idag gick jag ifrån en stund ( ca 20) minuter och hade ett samtal med hans ansvarspedagog. Sonen var med på samling med fruktstund då och så gick de ut och hann vara ute en stund innan jag kom. Han var inte ledsen när jag gick och var glad och pratig på samlingen, hade gått på toa och följt med ut uetn problem, fast han ville vara nära en av pedagogerna då när de var ute. Det tycker jag var bra eftersom det var andra gången vi var där bara :-).

Anmäl
2015-08-12 15:13 #22 av: Ria74

När jag inskolade dottern i november förra året var vi där 9-11 första dagen och då skulle jag vara med hela tiden. Dag två var vi där 9-12, jag fick vara med hela tiden och vi åt där. Dag 3 9-12 skulle jag sitta i soffan men det gick inte alls utan jag fick vara med och gå undan lite istället när det gick. Dag 4 och 5 blev hon sjuk så dom skippades helt.

Hon började på måndagen efter sitt schema och fick då sova där för första gången vilket gick jättebra.

mvh Maria värd på barn, miljonar, bloggande
medarbetare på husmorstips.ifokus
Min blogg: http://nouw.com/mariastankar

Anmäl
2015-08-12 15:31 #23 av: Mrsarrow

#22 vad skönt att det gick bra trots att hon blev sjuk mitt i inskolningen! :-)

Anmäl
2015-08-12 15:39 #24 av: Ria74

#23 Ja, jag var lite rädd att det skulle bli totalt fel eftersom hon aldrig fick vara där ensam kortare stund som var tanken. Men det gick bra ändå :)

Det verkar ha gått bra för er också med inskolning :)

mvh Maria värd på barn, miljonar, bloggande
medarbetare på husmorstips.ifokus
Min blogg: http://nouw.com/mariastankar

Anmäl
2015-08-12 17:17 #25 av: Mrsarrow

Ja än så länge känns det bra! Jag känner mig trygg med personalen och det känns väldigt bra!

Anmäl
2015-08-13 17:55 #26 av: Mrsarrow

Dag tre idag på inskolningen. Jag var med i 45 minuter ungefär och sen var sonen där i lite över en timme. Han var glad när jag gick och hade varit på bra humör hela tiden, frågat efter mig en gång men inte ledset.
Imorgon ska pappan vara med en kvart ungefär är det tänkt och sedan ska sonen vara där 3 timmar ungefär, och vara med och äta första gången :-)

Anmäl
2016-01-14 16:21 #27 av: Loris M

Lyfter upp artikeln i fall det finns någon som skolar in sitt barn just nu och vill veta mer om olika inskolningsmetoder. Glad

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-08-07 22:47 #28 av: Loris M

Video ca minuter om inskolning. 

"Är tre dagars inskolning tillräckligt när en ettåring ska börja i förskolan? Eller är den längre två veckors-inskolningen att föredra? Trots att förskolestarten för många barn är den första stora separationen i livet så finns det knappt någon forskning om inskolningens betydelse. Vi träffar förskolepsykologen Gunilla Niss som varnar för att barnens trygghet blir lidande med allt kortare inskolningar. Vi besöker även en förskola där man lägger stor vikt vid inskolning och erbjuder hembesök hos nya elever."

http://urplay.se/program/199488-skolministeriet-hur-skolar-man-bast-in-ett-barn-i-forskolan

Tillgänglig fram till den 28 oktober 2017

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-08-08 06:22 #29 av: Thiah

Här är länken till en PDF som man får ladda ner. Det är en bok om tidigt familjestöd tex. Egenvårdarsystem och vikten av att låta saker gå på barnets villkor.
Väldigt läsvärd och grunden till de kurser jag gått som heter " Med barnaögon/Tidigt familjestöd".

"Tidigt familjestöd är en arbetsmodell för dagvården som stöder barnets emotionella utveckling och föräldrarnas roll som fostrare. Anknytningsteorin ligger som grund för modellen" (http://www.bvif.fi)

Länken:
http://www.fskompetenscentret.fi/publikationer/projektrapporter/

Själva rapporten finns kanske halvvägs ner och heter "Kanninen K, Sigfrids A, Backman, A: Med barnaögon. Egenvårdarmodellen- ett verktyg till en trygg och trivsam dagvård
(FSKC Rapporter 4/2009)"

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. /Nalle Puh

Anmäl
2018-03-26 07:39 #30 av: Loris M

Intressant studie där forskare studerat föräldraaktiv inskolning och två veckors inskolning och fokuserat på föräldrarna. 

"Analyserna av fokusgruppsintervjuerna visar på en tydlig förändring i hur personalen ser på föräldrars positioner under inskolningen.  När personalen diskuterar föräldrars engagemang i den traditionella inskolningen (14 dagar) beskrivs att föräldrarna ofta är passiva under inskolningen. De är tillsammans med barnen under korta perioder på förskolan där de sedan ”tar ett steg” tillbaka för att pedagogen och barnet själva ska skapa en relation och att barnet ska kunna knyta an till pedagogen.

I den föräldraaktiva inskolningen har, enligt informanterna, däremot föräldrarna en mycket mer aktiv position, där de tillsammans med barnet deltar i förskolans aktiviteter och bekantar sig med förskolans miljö. Här är det också familjen, dvs både barnet och föräldrarna, som tillsammans skapar relationer till förskolepersonalen och de andra barnen. Pedagogerna beskriver att det är viktigt att föräldrarna  är medvetna om detta aktiva förhållningssätt och att de följer sina barn under typiskt klockan 9–14 på inskolningsdagarna. Detta innebär att föräldrarna ansvarar för barnens omsorg och lärande under inskolningen, dvs det uttalas tydligt att det är föräldrarnas uppgift att tillgodose barnets behov av stöd för att klara av det dagliga livet i förskolan.

Denna studie kring föräldraaktiv inskolning visar att det är ett komplext fenomen, som kan sägas utgöra en arena för bland annat konstruktion av olika föräldraidentiteter. I förskollärarnas samtal kunde tre olika föräldrasubjektspositioner identifieras: Lärandeposition, Trygghetsposition, och Team work-position. ...."

https://old.liu.se/uv/lararrummet/venue/foraldraidentiteter-som-skapas-och-formas-under-inskolningen-i-forskolan?l=sv

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-03-26 07:50 #31 av: Thiah

#30 rent spontant känner jag bara herrejösses att ha föräldrarna där så mycket under två veckor. Tycker alltid det är lite jobbigt att ha föräldrarna där länge för jag får inte riktigt samma kontakt till barnet. Men det får man självklart sätta åt sidan om barnet behöver det - men det är individuellt såklart.

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. /Nalle Puh

Anmäl
2018-03-26 07:59 #32 av: Loris M

#31 Fast det brukar inte vara så mycket tid för föräldrarna. Jag har jobbat med två veckors inskolningar och då gör vi oftast ett schema för föräldrarna vilken tid de ska komma och gå, speciellt den första veckan. Det vanliga är att barnen får korta tider de första dagarna, kanske bara tre timmar. Sedan är tanken att föräldrar ska lämna och gå så snart det går. Den andra veckan, beroende hur det går för barnet kan barnet vara ensamt på förskolan. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-03-26 08:01 #33 av: Loris M

Men jag har jobbat med föräldraaktiv inskolning också och den kändes mera intensiv och jobbig även om det var en kort tid. Då hade vi flera föräldrar och nya barn samtidigt på avdelningen. Det kunde vara fyra-fem familjer och så ska de gå hela dagarna och delta i alla aktiviteter. Det var jobbigare än två veckors inskolning tycker jag.

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-03-26 08:32 #34 av: Magi-cat

#33 Upplevde du någon fördel på längre sikt med föräldraaktiv inskolning?

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.