2015-11-12 15:16 #0 av: Loris M

Att läkare och sjuksköterskor har olika kompetenser, utbildningar och befogenheter är inget konstigt eller diskutabelt. Men att prata om att förskollärare och barnskötare har olika kompetenser och utbildningar är fortfarande väldigt tabu, inte minst på förskolan. Det är något man helst inte ska prata om och förskollärare ska helst i tysthet känna en yrkesstolthet. Varför är det så? Kan vem som helst jobba i förskolan och behövs verkligen en utbildning för att "passa barn"?

"Jag vet att det finns utbildningar för det mesta nuförtiden men det här tar väl ändå priset? Att man verkligen skulle behöva sju terminer på universitet för att bli förskollärare (dagisfröken) kan väl ändå ingen vettig människa mena på allvar. Nio år i grundskolan och man borde vara överkvalificerad för en sådan tjänst tycker jag."

Ovanstående är hämtat från ett annat forum och tyvärr tror inte jag att synsättet är speciellt ovanligt. "Passa barn" kan ju vem som helst göra bara man tycker om barn och är allmänt gullig och trevlig mot föräldrar. Eller? Denna artikel skriver jag helt utifrån mina egna tankar om förskolläraryrket och vikten av en universitetsutbildning. 

Ungefär 50% av alla som jobbar i förskolan är förskollärare vilket innebär 3,5 års universitetsstudier. Förskollärare som varit verksama i förskolan i ett år kan ansöka om lärarlegitimation. De flesta andra som jobbar i förskolan är barnskötare och har oftast en gymnasieutbildning med inriktning Barn och fritid. För mig är det ingen tvekan om att det handlar om olika kompetenser. Något annat vore ju förminskande mot förskollärarna. Ändå är det något man helst inte ska prata högt om. Kan även tilläggas (vilket kanske också har betydelse i sammanhanget) att ca 96% av de som jobbar i  förskolan är kvinnor. Vi ska helst tycka att alla som jobbar i förskolan är lika duktiga och att utbildning inte per automatik gör förskollärare till bra förskollärare. Det är delvis sant! Jag har träffat förskollärare som enligt mig inte var lämpade att jobba med barn. Men också barnskötare som är fantastiskt duktiga, kunniga och pedagogiska. Men en utbildning är varken överflödig eller ett garanti för att personen i fråga kommer att göra ett bra jobb. Men en utbildning skapar ideala förutsättningar för att förskollärare ska kunna göra ett bra jobb. 

Den som besöker den här sajten ofta och läser här har kanske uppmärksammat att jag valt att konsekvent använda ordet pedagoger. Det är för att markera att sajten är till för båda yrkeskategorier och för att markera när jag skriver mina inlägg och artiklar att jag vänder mig till alla som jobbar i förskolan. Jag tycker att alla är viktiga. Men samtidigt tycker inte jag att vi borde vara så rädda för att lyfta fram skillnader. För så klart att det är skillnad! 

När jag träffar studenter som läser till förskollärare och som innan jobbat på förskolan så händer det rätt så ofta att de kommer fram efter en föreläsning eller efter ett seminarium och säger: "Jag önskar att jag gick den här utbildningen tidigare", "Nu förstår jag! Nu vet jag varför jag gjort som jag gjort", "Det är jätte skönt att få ord för det jag gör!" eller liknande. Det är just det med förståelse som jag tycker är jätte viktigt. Om man gör rätt men inte vet varför det är rätt, så kan man inte göra ett bra jobb. Det är först när den praktiska och teoretiska biten kopplas ihop, som man får en förståelse för uppdraget. 

Sedan får man även tänka på att det rent praktiskt inte längre räcker att man är "bara" barnskötare för att kunna fullfölja uppdraget som skollagen och läroplanen ålägger oss. I förskolan arbetar man alltid i ett arbetslag och oftast har de samma arbetsuppgifter. Det kan fungera om man har en ärlig och öppen diskussion i arbetslaget och kompletterar varandra. Men att man är samtidig ärlig och medveten om att förskollärare och barnskötare inte har samma kompetens. 

I den reviderade läroplanen för förskolan som kom 2010 lyfter man för första gången fram förskollärarens kompetens och befogenhet. Innan dess var det arbetslaget eller "alla som arbetar i förskolan" som skulle ansvara för att riktlinjer och de mål som finns även följs. Men nu är det uttryckligen förskolläraren som har det ansvaret. Det har ännu inte forskats mera ingående (vad jag vet) om vad dessa skrivningar innebär rent praktiskt och om de haft inverkan på den pedagogiska verksamheten eller arbetsfördelningen i arbetslaget. Men utan tvekan vill även Skolverket markera att det är skillnad och det handlar om olika kompetenser. 

Förskolan har sedan länge slutat vara en verksamhet för barnpassning. Förskolan har en egen läroplan, är en egen skolform och alla barn har idag rätt till förskolan (om de är tre år eller äldre) även om deras föräldrar inte arbetar. Vilket i sig betyder att förskolan inte är enbart till för arbetande föräldrarna. Förskolan är viktig (finns många internationella studier) även för barnens framtida skolframgångar. Det som ofta är avgörande för verksamhetens kvalité är just andelen förskollärare. 

När läroplanen reviderades tillkom ett nytt kapitel om uppföljning, utvärdering och utveckling som i hårda drag innebär att varje barns lärprocesser ska följas upp och verksamheten utvärderas och utvecklas i relation till det. Det är ett uppdrag som ställer krav på kompetens, utbildning och kunnande. Det räcker inte med en gymnasieutbildning för att klara uppdraget.  Det kräver att man har förståelse för hur barnen utvecklar sina kompetenser, samspelar, lär. tänker. Hur verksamheten kan kvalitetssäkras och utvecklas, vilka metoder man kan använda för att dokumentera. Man måste även ha förståelse för hur vår barnsyn och vår syn på lärande skapar hinder och möjligheter för barnen och deras utveckling och lärande. Vad är viktigt när man arbetar med barn i behov av särskilt stöd, hur man skapar inkluderande miljöer, hur  man ska tolka läroplanens skrivningar, hur man arbetar man genus, mångfald, etnicitet, matematik... Allt detta är bara en liten del av vad förskollärare får lära sig under utbildningen. Det är inget man kan gissa sig till och alla bitar är oerhört viktiga för att barnen ska kunna få en bra utbildning. Därför är det viktigt att utbilda sig.  

Bild:  https://pixabay.com