2016-03-04 10:00 #0 av: Loris M

Ordförande för Riksförbundet Attention, Ann-Kristin Sandberg, om hur lärarnas dåliga kunskaper om NPF diagnoser drabbar elever och samhället i stort. Samt varför är en inkluderande skola en bra investering:

"Riksförbundet Attention, en intresseorganisation för personer med NPF, genomförde en skolenkät i oktober 2015. Den visar på stora brister både när det gäller anpassning av undervisningen och lärarnas kompetens. Undersökningar från Skolinspektionen visar att de insatser som sätts in ofta är generella och inte grundade i elevens behov.

Inom vårt förbund får vi ständigt rapporter om vilka påfrestningar dessa brister leder till för elever och föräldrar. Alltför många elever med NPF lämnar skolan med dålig självkänsla, stora kunskapsluckor och sämre chanser på arbetsmarknaden. Unga människor utan en fullständig skolgång löper hög risk att hamna utan­för, ett misslyckande som kostar mångdubbelt på sikt. Utsatta föräldrar måste gå ner i arbetstid och riskerar egen sjukskrivning.

Visionen om den goda ­skolan, där alla får lära sig ­utifrån egna förutsättningar och behov, ligger långt ifrån våra medlemmars upplevelser."

Källa