2017-04-25 19:48 #0 av: Loris M

Lite färsk statistik från Skolverket som baseras på uppgifter från förra året om barngruppernas storlek, andel barn som går i förskolan - flickor/pojkar, pedagogernas utbildningsnivå o.s.v. 

En intressant skillnad är denna: "Flest årsarbetare med förskollärarexamen finns i kommunala förskolor. Där har 42 procent av årsarbetarna förskollärarexamen. I de fristående förskolorna är utbildningsnivån lägre. Där har 27 procent förskollärarexamen. " 

Det är fortfarande väldigt få män i förskolan, drygt 4%. 

Samt lite annat som tas upp:

"Hösten 2016 var 501 000 barn inskrivna i förskolan. Det är något fler barn än tidigare år. Fördelningen mellan flickor och pojkar är i stort sett jämn. Av alla barn i förskolan är 48,4 procent flickor och 51,6 procent pojkar. Det följer könsfördelningen i befolkningen för barn i förskoleålder. Av landets alla barn i åldern 1–5 år är 84 procent inskrivna i förskola. Störst deltagande finns bland 4- och 5-åringarna. I dessa åldersgrupper går 95 procent av barnen i förskola. Under den senaste tioårsperioden har andelen inskrivna barn ökat i alla åldersgrupper. Drygt 78 procent av 1–5 åringarna med utländsk bakgrund2 är inskrivna i förskolan. Motsvarande siffra för barnen med svensk bakgrund är drygt 84 procent./.../

Av alla årsarbetare i förskolan har 39 procent förskollärarexamen 2016 vilket är en nedgång med 3 procentenheter från föregående år. 95 procent av alla årsarbetare med förskollärarexamen har även en förskollärarlegitimation. 2 procent har lärareller fritidspedagogexamen mot 3 procent föregående år. Medan 20 procent har slutfört en gymnasial utbildning för arbete med barn, och 10 procent har viss pedagogisk utbildning saknar 28 procent av årsarbetarna helt en utbildning för arbete med barn. Detta är en ökning med drygt 3 procentenheter från föregående år. I fristående förskolor är den andelen 40 procent och i kommunala förskolor är det 25 procent. "

Källa Skolverket