2018-06-15 16:16 #0 av: Loris M

Förskolans läroplan är tjugo år gammal och regeringen arbetar för närvarande med att omarbeta den. Här är några av de planerade förändringar:

" Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig – förs in. 

Barnskötarnas viktiga roll och förskollärarnas särskilda ansvar. 

Förskollärarnas särskilda ansvar för förskolans utbildning och undervisning blir tydligare. Barnskötarnas betydelse i förskolan lyfts fram. Även deras roll i undervisningen för att främja barns utveckling och lärande förtydligas.

Barns rätt till integritet

Skrivningar om barns rätt till kroppslig och personlig integritet tas in i läroplanen för första gången. 

Utbildning och undervisning 

Begreppen utbildning och undervisning definieras i läroplanen i enlighet med 2010 års skollag. "

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/gustav-fridolin-presenterar-arbetet-med-en-fornyad-laroplan-for-forskolan/