2017-02-17 21:08 #0 av: Loris M

Skolinspektionen har precis publicerat en delrapport och måluppfyllelse och kvalitet i förskolan. I sammanfattningen skriver de bl.a. följande:

"Skolinspektionen har sett positiva exempel på välfungerande verksamheter där det pågår läroplansstyrt arbete med att stimulera och utmana barns lärande inom många olika områden. Det är förskolor där den pedagogiska personalen har kunskap och kompetens för uppdraget, där förskollärare tar ansvar för det pedagogiska arbetet och de målstyrda processerna, det vill säga arbetar med undervisning. På förskolor med god kvalitet har arbetslaget en aktiv och kontinuerlig möjlighet till reflektion om arbetet och hur det kan förbättras så att barnen får förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential. Där är lärandemiljön också inspirerande och lockar till utforskande, lek och lärande. Där arbetet fungerar väl är likaså förskolechefens pedagogiska ledning tydlig och målinriktad, och förskolechefen har insyn i och kunskap om den dagliga verksamheten i förskolan. /.../

Resultaten från granskningarna visar dessutom på ett antal utvecklingsområden för förskolor och dess ledning. Centralt i resultaten är att förskollärarnas ansvar för det pedagogiska arbetet och därmed undervisningen i förskolan inte är tydliggjort överallt. Det finns en osäkerhet kring vad som är undervisning i förskolan. Den kultur och tradition av självstyrande arbetslag och kollektiva beslut, som i någon mening är förskolans signum, bidrar till att frågor om olika ansvar och olika roller nedprioriteras. Det pedagogiska arbetet behöver utvecklas på många förskolor. Det innefattar att förskolepersonalen inte tar tillvara alla möjligheter till samspel och språklig kommunikation som ges med barnen, vilket innebär att barnens initiativ inte alltid uppmuntras för att skapa processer som syftar till utveckling och lärande. Barnen får inte heller alltid vägledning och stöd från personalen i syfte att ge dem möjlighet att bredda sina val av aktiviteter. En del målområden i läroplanen tolkas och omsätts inte i det dagliga arbetet med barnen på många förskolor, till exempel jämställdhetsuppdraget och teknik. "

https://skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/regeringsrapporter/redovisningar-regeringsuppdrag/2017/ars-2-forskolesatsningen.pdf