2018-12-08 09:31 #0 av: Loris M

En populärvetenskaplig artikel om föräldraaktiv inskolning skriven av en forskare som forskat mycket om inskolningar utvecklingssamtal och annat relaterat till föräldrasamverkan.

"För förskollärare ses ofta inskolning som en utmanade och speciell del av arbetet. Under inskolningen tas nya barn emot och introduceras i förskoleverksamheten. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) betonas vikten av en god introduktion.  Inskolning för riktigt små barn är en övergång från ett liv enbart i hemmet till att också vistas i förskolan, barnets första skola och en början på vandringen genom skolsystemet.

Efter att under lång tid, från -70talet ha använt sig av en långvarig form av inskolning (ca: 14 dagar) där föräldrar deltagit i verksamheten i låg grad har många förskolor idag börjat använda sig av en kortare, intensivare form som betecknas med lite olika namn som tredagarsinskolning, korttidsinskolning, intensivinskolning och familjeaktiv inskolning där familjen tilldelas en betydande roll. Utan att ha något vetenskapligt eller annat (t.ex. politiskt) stöd har den ovan nämnda nya inskolningsformen vuxit fram ”underifrån” under senare år och spridits på olika sätt t ex vid studiedagar, i samtal mellan arbetslag och efter förfrågan från föräldrar./.../

Den bild som framträder i samtalen under fokusgruppsintervjuerna av hur familjeaktiv inskolning går till, visar att pedagogerna träder tillbaka och överlåter till föräldrarna att aktivt skola in barnet. Det gäller i relation till såväl omsorgsdelen som t ex blöjbyte, deltagande i aktiviteter t ex vid samling såväl som att bekanta sig med de övriga barnen. Pedagogerna riktar istället aktivt in sig på föräldrarna. Positioner som iakttagande, övervakande och även stödjande gentemot föräldrarna formas efter behov i situationen.  Föräldrar kan t ex behöva ”pushas på” för att ta det förväntade ansvaret. Förskoleverksamheten med pedagogiska aktiviteter, samlingar, rutiner, utevistelser osv. pågår runt om det nya barnet med dess familj och läggs inte till rätta vilket är/var vanligt vid 14-dagars-modellen. Föräldrarna ses som de kompetenta när det gäller deras barn och pedagogerna intresserar sig och försöker få kunskap om barnets tidigare erfarenheter och vanor genom att studera hur föräldrarna förhåller sig till sitt barn. Pedagogerna berättar även om förskoleverksamheten och introducerar föräldrarna i hur verksamheten ser ut."

https://old.liu.se/uv/lararrummet/venue/familjeaktiv-inskolning-i-forskolan-nya-roller-for-forskolepedagoger?l=sv