2019-03-26 20:10 #0 av: Loris M

En artikel (ca 20 sidor) där tre förskollärare berättar hur de arbetar med boksamtal.

"DENNA ARTIKEL BESKRIVER vårt arbete med sokratiska boksamtal på vår förskola. Genom dessa kan barn ges förutsättningar att erfara grundläggande demokratiska värderingar i praktiken. Vi har undersökt vilka faktorer som kan vara gynnsamma för att öka kva-liteten på boksamtalen samt hur samtalsledaren kan stötta barnen i deras dialog inom ramen för de sokratiska boksamtalen. I studien har vi haft boksamtal med 1–6-åringar. Samtalen har samplanerats, genomförts och sambedömts med Lesson study som modell för att utveckla vårt arbetssätt.

Studiens resultat visade att samtalsledarens vana att leda sokratiska boksamtal var en viktig faktor för kvaliteten. Även miljön och antal barn i grupperna var viktiga för kvalitén. Användandet av bildstöd var gynnsamt för dialogen. Resultatet visade också att samtalsledaren stöttade och utmanade barnens dialog genom att bekräfta och expandera barnens uttalanden, följa upp dem med frågor och samordna gruppens perspektiv. Genom att samtalsledaren övade på att ställa öppna frågor och att inte kontrollera innehåll, idéer och värderingar gavs barnen förutsättningar att våga pröva sina tankar i dialog med varandra"

https://www.skolporten.se/app/uploads/2019/03/leda.-lara-nr-3-2019.pdf