Etikettvärdegrundsfrågor
Läst 2652 ggr
Loris M
2015-11-10, 10:11

Skendemokrati

I "Värdepedagogik"(1)  är en antologi där ett antal forskare som skrivit var sitt kapitel i boken. Flera av dem kommer in på bergeppet skendemokrati och menar att både skola och förskola är tydliga exempel på hur detta kommer till uttryck. Vilka val barnen tillåts göra? Väldigt många Pedagoger, enligt författarna, tolkar förskolan demokratiska uppdrag som att barnen får välja mellan äpple och päron till mellanmålet, vilken färg de vill måla med, om de vill bygga eller lägga pussel….. det handlar alltså om små, obetydliga val, där barnens inflytande alltid sker inom ramar som pedagogerna skapar.

Forskare menar att barnens inflytande och medbestämmande naturligtvis inte handlar om att de ska få göra precis som de vill hela tiden. Fostran ingår också i pedagogernas uppdrag. Men demokrati handlar snarare om att pedagogerna uppmärksammar barnens intressen och att barnen känner sig lyssnade på och sedda. Det handlar inte om att välja mellan äpple och päron. Några författare drar det till sin spets och undrar om man överhuvudtaget kan prata om demokrati i förskolan, när barnen inte ens får välja om de vill vistas på förskolan eller inte. 🤪

Reflektioner?

Källa:

(1) Thornberg, R. & Johansson, E. (2014). Värdepedagogik. Etik och demokrati i skola och förskola. Liber: Stockholm

72mm
2015-11-10, 10:38
#1

Demokrati är ett styrelseskick för autonoma nationer. Inte något man ska använda i förskolan. Allt blir helt skevt om man använder det ordet. Någon form av ytterst begränsat medbestämmande är väl vettigt, men får man för sig att skolan ska vara en demokrati är man helt fel ute.

Friskt kopplat är hälften brunnet!

Loris M
2015-11-10, 11:06
#2

#1 Jag ser det inte så. I våra styrdokument, exempelvis Förskolans läroplan står det uttryckligen bl.a. att verksamheten ska vila på demokratins grund, samt:

"En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde /…/ "Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet" (s. 4).  

Så självklart ska vi jobba med att föra över de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. Allt annat vore ju konstigt.

72mm
2015-11-10, 11:32
#3

Så det tolkar du alltså som att förskolan ska bedrivas som en demokrati med barnen som deltagare? Givetvis syftas det på de vuxna. 

Militär, skola, polis, privata företag, offentlig sektor. Alla viktiga delar av samhället men inga demokratier. Demokrati är inte det enda sättet att få något gjort. Det har sin plats. Demokrati baserar sig på att deltagarna kan göra välgrundade och informerade beslut. Det är ett stort ansvar. Att tro att man ska kunna lägga det ansvaret på 5-6 åringar är helt barockt. 

Självklart ska man som dagisbarn få bestämma över vissa saker, men inte över något som har några riktiga konsekvenser. Det har man inte kunskap eller insikt  att göra, och man ska också besparas det ansvaret.

Friskt kopplat är hälften brunnet!

Loris M
2015-11-10, 11:39
#4

#3 Ja, så tolkar jag det (och forskare). Barnen är deltagare och förskolan är en arena där vi ska lägga grunden för barnens demokratiska tänkande och ansvarstagande. De ska få möjlighet att fatta beslut. Nu förstår inte jag hur polis, militär m.fl. kommer in i bilden. Jag pratar inte om att barnen ska ha rösträtt i riksdagsvalet utan om val som är rimliga utifrån deras ålder. Det kallas också för demokrati.

72mm
2015-11-10, 11:43
#5

Exemplen var för att visa på naturligt förekommande alternativ till demokrati. Du verkar tro att samhället är det samma som demokrati och att det därför är viktigt att allt ska ske under demokratiska former.  

"…utan om val som är rimliga utifrån deras ålder."

Ja visst, såsom att välja äpple eller päron till mellanmålet. Men det har inget med demokrati att göra.

Friskt kopplat är hälften brunnet!

Loris M
2015-11-10, 11:53
#6

Vi pratar alltså om demokratin i förskolan. Inte demokrati som " ett styrelseskick för autonoma nationer" vilket du verkar mena. 

Ja visst, såsom att välja äpple eller päron till mellanmålet. Men det har inget med demokrati att göra.

Jo, det har det visst det. Att välja mellan äpplen och päron skulle jag kalla för inflytande. Inte demokrati. Men det är alla dessa små val som gör att barnen lär sig att deras röster räckas och att de får vara med och bestämma. Att de i takt med sin ålder tar och får ta allt mer ansvar.

72mm
2015-11-10, 12:04
#7

"Jo, det har det visst det. Att välja mellan äpplen och päron skulle jag kalla för inflytande. Inte demokrati. Men det är alla dessa små val som gör att barnen lär sig att deras röster räckas och att de får vara med och bestämma. Att de i takt med sin ålder tar och får ta allt mer ansvar."

Precis. Så kalla det för inflytande eller medbestämmande då. Inte demokrati. Det handlar inte om skendemokrati (ett negativt laddat ord) därför att det aldrig handlat om demokrati till att börja med. Använder man ordet demokrati så tänker nog de flesta på politisk demokrati. Medbestämmande är en del av demokratin men inte den enda eller ens den viktigaste. 

Används rätt ord så riskerar man inte att köra i ideologiska diken senare. 

Medbestämmande - ja, demokrati - absolut inte.

Friskt kopplat är hälften brunnet!

Loris M
2015-11-10, 12:18
#8

#7 Precis. Så kalla det för inflytande eller medbestämmande då. Inte demokrati. Det handlar inte om skendemokrati (ett negativt laddat ord) därför att det aldrig handlat om demokrati till att börja med. 

Fast jag använde ordet skendemokrati just därför att forskare (i boken jag hänvisar till) gör det. Skendemokrati och demokrati är kanske ord som du tycker känns främmande i en förskolekontext. Men det upplever inte vi som är insatta i den pedagogiska verksamheten/forskningen. Båda är vanligt förekommande. Inget konstigt med det. Så med andra ord, jag använder rätt ord.

72mm
2015-11-10, 13:55
#9

Och jag beskrev varför det var farligt att använda det ordet. 

Med skendemokrati insinuerar man att det rätta är demokrati. Får man för sig att demokrati är ett  applicerbart system i skolan är det lätt att man åsidosätter riktig, evidensbaserad vetenskap till förmån för diverse floskler som "värdegrunder" och "demokratiska grunder".  Om vi börjar basera undervisning i den riktiga skolan på sådant trams så finns det risk för att Sverige faller i PISA… oh, vänta det har ju redan hänt. Sorry.  

Eftersom skolan ska vara "demokratisk" ska barnen ha inflytande. Och eftersom de ska ha inflytande ska de ju givetvis ha inflytande på sin egna utbildning, kanske på litteraturen? Om man inte passar sig så finns det då risk att elever börjar ställa krav på vad som ska ingå och vad som de inte vill läsa om, de kan kanske börja ställa helt vansinniga krav på att t.ex. bli varnade om vissa saker förekom… oh, vänta, det har ju redan hänt. Sorry. 

Så hur vore det om "ni insatta i den pedagogiska verksamheten" slutade experimentera på andras barn, slutade onanera till värdegrunder och genuspedagogik och istället för att vara så in i helvete värdelösa på ert jobb faktiskt fixade till skolan så nästa generation svenskar har en chans i en hårdnande internationell konkurrens? 

Bara ett förslag i all välmening.

Friskt kopplat är hälften brunnet!

Loris M
2015-11-10, 15:20
#10

#9 Med skendemokrati insinuerar man att det rätta är demokrati. Får man för sig att demokrati är ett  applicerbart system i skolan är det lätt att man åsidosätter riktig, evidensbaserad vetenskap till förmån för diverse floskler som "värdegrunder" och "demokratiska grunder"

Det enda positiva med din syn på demokrati är att du aldrig någonsin kan bli lärare med den inställningen (🥵). Ja, demokrati ÄR det rätta. Och den forskningen om värdegrundsfrågor som jag presenterar i #0 är "riktig". Pedagogisk forskning kan inte inhämta sin kunskap enbart genom naturvetenskapliga (antar att det är det du menar med "riktig") metoder som ska mäta något. För att få en helhetsbild så måste forskare använda sig av andra metoder. 

Så hur vore det om "ni insatta i den pedagogiska verksamheten" slutade experimentera på andras barn, slutade onanera till värdegrunder och genuspedagogik och istället för att vara så in i helvete värdelösa på ert jobb faktiskt fixade till skolan så nästa generation svenskar har en chans i en hårdnande internationell konkurrens? 

Ord och inga visor! 😃Du verkar inte ge oss lärare något vidare bra betyg. Visst finns det mycket att kritisera inom skolvärlden (även om jag föredrar en lite mera saklig diskussion än så här) och  visst finns det mycket som vi kan bli bättre på. Men jag skulle inte säga att vi är värdelösa. Vi gör ett bra och viktigt jobb, inte minst med att förmedla de grundläggande värden som alla människors lika värde. 

Jag kan tänka mig att om man hejar på SD så finns det mycket inom våra styrdokumenten (både nationella och internationella) som sticker i ögonen, som det här t.ex.

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen"

Eller det här:

"Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund. /…/ Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet."

Det bästa med det här är att ALLA som jobbar inom förskolan/skolan måste följa dessa riktlinjer. Oavsett vad de tycker om det. Bra, va? 🙂Jag älskar detta land och älskar att våra politiker har sett till att vi har fått dessa styrdokument där främlingsfientliga åsikter inte får plats. 👍 Jag älskar även mitt jobb. Genom att vara lärarutbildare kan jag nå ut till många och påverka (flera hundra studenter per år) så de i sin tur får påverka och göra skillnad för alla barn där ute. Se till att de får en bra och likvärdig utbildning oavsett vad de har för bakgrund. Lära barnen att uppskatta det mångkulturella samhället som de är en del av. Se till att barnen när de växer upp inte diskriminerar människor p.g.a. deras etniska tillhörighet. Det är en viktig uppgift och det gör vi bra! ❤️

Bara ett förslag i all välmening.

Om du ska komma med fler välmenande förslag så får du gärna använda ett mera vårdat språk. Jag vill inte behöva censurera.

[NeferNefer]
2015-11-10, 16:01
#11

Utmärkt argumenterat, Loris 🌺Kunnigt, sakligt och sansat. 👍

Magi-cat
2015-11-10, 16:17
#12

Instämmer med föregående, och tack och lov för de riktlinjerna som måste hållas av alla och en stor eloge till er lärare som bland så mycket annat lär barnen uppskatta det mångkulturella samhället!
Barnen är framtiden!


💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

[NeferNefer]
2015-11-10, 16:23
#13

Jag håller med Magi-cat 👍

72mm
2015-11-10, 21:28
#14

Kan bara tacka min lyckliga stjärna att jag inte behöver utsätta mina barn för svenskt utbildningsväsen.   

/Video borttagen av admin/

Friskt kopplat är hälften brunnet!

Loris M
2015-11-11, 07:48
#15

#14 

När man går in i en diskussion är det alltid bra att vara insatt i ämnet som diskuteras. (Bara ett förslag i all välmening)

Din video var underhållande Skrattar - för den som är okunnig, homofobisk och allmänt rädd för mångkulturalism och feminism. Men visst, gillar man sånt så….

Kan bara tacka min lyckliga stjärna att jag inte behöver utsätta mina barn för svenskt utbildningsväsen.  

Och jag tackar min lyckliga stjärna att jag inte längre jobbar på förskolan så jag slipper föräldrar som du.

72mm
2015-11-11, 11:45
#16

"/Video borttagen av admin/"

Hahah. Får man inte skämta med den påbjudna doktrinen? Totalitärt. Vart tog öppenheten, yttrandefriheten och demokratin vägen? 

"Och jag tackar min lyckliga stjärna att jag inte längre jobbar på förskolan så jag slipper föräldrar som du."

Du vill jobba med pedagogik, men du vill inte bli ifrågasatt? Du vill kunna påtvinga din vidriga ideologi på barn utan att behöva ha med deras föräldrar att göra? Bra att du erkänner detta, det gör det tydligt vad det egentligen handlar om.    

Ni är helt otroliga, ni inser verkligen inte vad ni sysslar med? Hjärntvätten verkar vara fullständig. Och människor skickar sina barn till sådana som ni. Sverige är ta mig fan förlorat.

Friskt kopplat är hälften brunnet!

[NeferNefer]
2015-11-11, 13:11
#17

Jag begär streck i debatten, det är ledsamt att läsa de hårda, osakliga och elaka ord som riktas mot TS och egentligen alla förskolepedagoger. Jag vill höra mer om det som står i inlägg 0, så kunde vi återgå till det viktiga och intressanta vore jag tacksam.

Jag funderar lite över om det vore möjligt att ge barn mer inflytande, givetvis inom ramen för vad som är möjligt med tanke på utrymme, resurser och personal. Jag känner till en liten privat förskola där de tar en stund varje dag åt något som intresserar ett eller flera barn i gruppen, och en hel vecka ägnas åt detta intresse. Vi säger att barnet A fattar stort intresse för rymden. Då ägnas vecka 1 åt rymden. Alla barn får höra en berättelse om rymden, det kan visas bilder, barnen får skapa små planeter på olika sätt, och så vidare, och i slutet av veckan finns det små dioramor eller målningar som föräldrar och syskon kan få titta på, och diskutera vidare med sitt barn hemma. Samtidigt hamnar barn A i fokus. Nästa vecka är det barnet B:s stora passion, havet, som behandlas.

Jag förstår att det är näst intill omöjligt att göra något sånt där barngrupperna är stora och det är för lite personal … hur tänker ni andra kring det här? Det vore kul om någon här erfarenhet av sådana förskolor där de kan göra såna här saker. Och i vilken utsträckning skulle det kunna kallas demokrati eller skendemokrati? Vissa författare säger att barnen får inte ens själva bestämma om de vill gå i förskola eller inte, men jag hoppar över den frågan för nu och tänker mer demokrati/skendemokrati i den avgränsade tiden/platsen som gäller när barnet är på förskolan, om ni är med i mina tankegångar?

Loris M
2015-11-11, 14:49
#18

#16 Jag har ännu inte bestämt mig om du ska få en avstängning eller om jag ska låta dig göra bort dig en stund till. Du ber ju verkligen om det första.🤔

Du vill jobba med pedagogik, men du vill inte bli ifrågasatt? 

Ännu har jag inte sett någon konstruktiv kritik. Vad är det som är så dåligt med dagens skola och dagens lärare? När du kommer med kritik så klarar jag av att bli ifrågasatt. Det enda du gör i tråden är att du slänger ur dig otrevligheter och visar din totala okunnighet. Det brukar man göra när man inte har något vettigt att säga. 

Du vill kunna påtvinga din vidriga ideologi på barn utan att behöva ha med deras föräldrar att göra? 

Jag skrev föräldrar som du, inte föräldrar generellt. Sådana som du har jag inte träffat många av. Om du tycker att min ideologi, som dessutom står i våra styrdokument och lagar (typ, alla människors lika värde) är vidrig, så vill jag att du lämnar diskussionen. Då finns det inget mera att säga och det är dags att dra streck precis som NeferNefer skriver.

Loris M
2015-11-11, 15:57
#19

NeferNefer,

Intressanta tankar! Ska strax ta tåget hem men jag återkommer och besvarar ditt inlägg.

Loris M
2015-11-11, 20:21
#20

#17 Visst är det möjligt (och viktigt) att jobba så! Barns inflytande handlar inte om att välja mellan äpple och päron (även om det är en bra början) utan just om att barnen ska känna att de räknas, att de blir sedda och deras intressen uppmärksammade. Det är just det här med intressen som även forskare ovan betonar.

Jag har jobbat på ett liknande sätt och det är ett väldigt tacksamt arbetssätt. När man vet vad barnen är intresserade av så kan man ta hjälp av det för att jobba med olika kunskapsområden i läroplanen, Det är alltid lättare att lära sig något om man har roligt. Och gör man något man är intresserad av så har man roligt. Barnen visar vägen hela tiden, men vi Pedagoger måste lära oss att lyssna. Det låter enkelt men det är det inte. Man måste lyssna på ett speciellt sätt. Lyssna utan förutfattade meningar och lyssna för att man är genuint intresserad av vad barnet gör och säger.

När vi (mina kollegor och jag) uppmärksammade vad barnen var intresserad av så funderade vi först hur vi skulle jobba vidare med det och vilka läroplans mål kan tänkas beröras. Vi hade exempelvis en gång ett barn som varit på Vasamuseet och var helt uppfylld av upplevelser flera dagar efteråt. Berättade för oss och för andra barn att det var två gubbar som drog upp Vasaskeppet med snöre m.m. Hela tiden frågade han varför Vasaskeppet sjönk. Eftersom vi jobbade med naturvetenskapliga mål just då såg vi det här som ett jätte bra tillfälle att ta reda på varför Vasaskeppet sjönk. Barnen ritade, berättade sina hypoteser, de byggde egna skepp och testade att sjösätta båtarna och hur mycket de kan lasta innan en båt sjunker, hur ska de bygga för att det ska flyta på vattnet m.m. Det här blev ett stort projekt som pågick länge och engagerade nästan hela barngruppen. Nu var det det här ett barn. Nästa gång blir det ett annat. Men som du också skriver, med stora barngrupper blir det svårt. Samtidigt tänker jag att alla projekt  inte kan och inte behöver bli lika stora och alla barn behöver inte uppmärksammas på exakt samma sätt. Eller utöva inflytande på samma sätt.

Det låter som en intressant idé att jobba med barnens intressen och inflytande som förskolan som du känner till! Jag tror att allting går bara man organiserar och prioriterar rätt!

[NeferNefer]
2015-11-11, 20:58
#21

Härligt! Det måste kännas underbart att veta att en blir lyssnad på och att ens intresse tas upp så alla får lära sig mer om det, jag föreställer mig att de växer väldigt mycket av en sådan upplevelse! 🙂

Upp till toppen