Annons:
Etiketterartikelpedagogiska-inriktningar
Läst 24143 ggr
Loris M
2016-02-21, 19:58

Waldorfpedagogiken

Vad går Waldorfpedagogiken ut på? Hur och när växte den fram? Varför använder man inom denna pedagogiska inriktning enkelt utformade leksaker av naturmaterial och varför avråder de från att barnen ska använda sig av digitala medier?

Bakgrund och kunskapssyn

Waldorfpedagogiken har funnits sedan 1919 och grundades i Stuttgart på initiativ av fabrikören Emil Molt. Han gav i uppdrag till Rudolf Steiner att starta en skola för arbetarnas barn. Något som kännetecknar waldorfförskolorna är en återkommande dagsrytm, stor omsorg om miljö och naturmaterial. Samt tonvikten på barnets egen utvecklingsmöjlighet i den fria leken, i praktiska och konstnärliga aktiviteter. (1)

Waldorfpedagogikens kunskapssyn bygger på en tanke att människan har en naturlig tillhörighet med sin omgivning. Skola och utbildning har inte huvudfokus på måluppfyllelse i ämnen. Utan fokusen liggen på en mer allmänmänsklig fostran och utveckling. (1) Denna utveckling handlar om att utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt i all undervisning. Undervisningen ger näring till hela personligheten och handlar inte enbart om inlärning. (2) Waldorfpedagogiken baseras på en antroposofisk bild och syn på människan. Denna pedagogik lägger lika stor vikt på den tankemässiga, den känslomässiga och den viljemässiga utvecklingen hos barn. (3)

Teori, praktiskt arbete och konst är tre kunskapsfält som är centrala. Konst är inte i första hand något ämne här, utan ett förhållningssätt som genomsyrar alla ämnen. Muntligt berättande är centralt och tanken är att eleverna ska kunna återberätta genom att teckna, skriva, modellera, göra ett skådespel, göra handarbeten o.s.v. för att så småningom välja yrke och få insikt om olika alternativ.(1)

Organisation och verksamhet

Som ovan sagt, baseras förskoleverksamheten på barnets naturliga sätt att lära sig genom efterhärmning och barnen ägnar sig åt traditionella hushållsverksamheter. (3) Tillsammans med pedagogerna deltar de i skiftande aktiviteter, allt från diskning till matlagning och städning till danslekar, berättelser, rörelselekar och fri lek. Barnen härmar de vuxna, samtidigt som de i den fria leken (som får mycket plats) skapar ur sig själva. Enkla leksaker av naturmaterial används, så att barnens egen fantasi kan komplettera material och utveckla leken. Färdiga leksaker avses hämma barnens fantasi. (2)  Av samma skäl undviker och avråder man från att utsätta barnen för olika former av digitala medier. (3) Inga mobiltelefoner, surfplattor eller andra tekniska prylar som begränsar barnens fantasi är tillåtna. Dessa anses dessutom stjäla värdefull tid från barnen som kan användas till att röra på sig och leka. (5)

De allt strängare och tätare kontrollerna, som är en konsekvens bl. a. det fria skolvalet och sjunkande resultat i internationella mätningar (ex. PISA) har inneburit vissa begränsningar vad gäller möjligheten att bedriva alternativ pedagogik.(1) Bl.a. de förändrade kraven på förskollärar- och lärarutbildning. De har jämfört med tidigare blivit alltmer akademiska. Vilket ställer nya krav på waldorfförskollärar- och waldorflärarutbildningar. De ska kunna bidra både till utveckling av waldorfpedagogiken men också rymmas i det offentliga pedagogiska samtalet. (1)

Waldorfförskolan följer Förskolans läroplan men har även ett eget måldokument ”En väg till frihet”. I waldorfförskolan kan barnen vara indelade i småbarnsgrupper 1-3 år och syskongrupper för barn 3-7 år. Men också blandade grupper där barnen 1-7 år tas emot. I Sverige finns det idag ca 8o waldorfförskolor. (1)

Teddy Bear, Misiaczek, Bild, Tjitt, Barn       Broderi, Russian, Cross, Red, Gänga

Bilder:   https://pixabay.com 

Intressant om Waldorf

Sara Frödén konstaterar i sin avhandling att den waldorfförskola som hon studerat i sin studie arbetar könsneutralt utan att egentligen medvetet eller aktivt arbeta med det. En bidragande faktor kan vara deras enkla lekmaterial och leksaker. De har inte heller böcker eller något som kan förknippas med populärkultur. Pojkar kan sitta och brodera blommor och alla hushållssysslor görs av både Pedagoger och barn. Men denna könsneutralitet, kan även ha en annan förklaring. Frödén fann nämligen att andlighet var närvarande i det mesta som görs på förskolan. Man ser bortom kön och ser på barnen som kroppsliga, andliga och själsliga individer. (4) Waldorfpedagogiken har kritiserats av tidigare Waldorfelever, just p.g.a. detta. Kritiker menar att waldorfpedagogiken vilar på en outtalad andlig grund som enligt dem medför att man gör ovetenskapliga bedömningar om barns intellektuella utveckling.(3)

Följande meningar illustrerar tydligt skillnaden mellan en waldorfskola och en vanlig grundskola:

”I grundskolan är kunskapsinhämtandet målet med undervisningen, i waldorfskolan är det medlet. Där grundskolan syftar till boklig bildning lägger waldorfskolorna tyngdvikten vid den individuella utvecklingen. Grundskolan är yrkesorienterad medan waldorfskolan är personlighetsinriktad.” (6)

Om ni vill veta mer, finns det en intressant artikel i Lärarnas tidning om hur en vanlig dag på en waldorfförskola kan se ut. Bl.a. kan ni läsa att Pedagoger kallar sig helst fröknar och barnens föräldrar för mor och far. Helst vill de säga lekskola eller barnträdgård och inte förskola. De har inga böcker och barnen får själva göra sina egna böcker och skapa berättelser utifrån det de gör. En förskollärare motiverar det med att så fort något massproduceras förlorar det sin charm. (5)

Bildkälla: http://www.publicdomainpictures.net/

Textkällor:

(1) http://waldorf.se

(2) http://www.steinerskolan.se

(3) https://sv.wikipedia.org/wiki/Waldorfpedagogik

(4) http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2012/11/01/genusstudie-pa-waldorf

(5) http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2012/05/28/waldorf-stillsam-motkraft

(6) http://www.antroposofi.nu/antroposofi/waldorfpedagogik/

Annons:
Magi-cat
2016-02-22, 08:21
#1

TACK för en intressant och utförlig artikel!🌺

Det låter sympatiskt, tycker jag, med att använda fantasi och kreativitet som naturliga inslag och att var och en ska få följa sin individuella väg genom livet. Att könsneutralitet kommer in helt osökt är väl bara bra t.ex.

Sedan skiljer sig säkert utövningen åt från skola till skola.
De "andliga" inslagen, hur kan de yttra de sig? Det låter inte som så alarmerande i (4)

"Sara Frödén säger att man lika gärna kan byta ut ordet andlig utveckling mot ord som psykologisk, social eller emotionell utveckling. Hon ser också waldorfförskolan som en miljö där olika religioner kan förenas, utan att undervisningen för den skull är konfessionell. Barnens föräldrar i studien hade också skilda religiösa åskådningar.

– Man pratade inte om religion, det var snarare så att man var öppen för att prata om att det kan finnas något andligt. Man bejakade barnens tankar."


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Loris M
2016-02-22, 17:08
#2

#1 Jag tror också att det kan skilja väldigt mycket mellan olika förskolor/skolor. Men det här med "andlighet" tycker inte jag heller låter så farligt (utifrån det jag läst). Jag har lite svårt för den här pedagogiken när det kommer till deras ovilja att hänga med när det kommer till den tekniska utvecklingen. Samtidigt, det finns flera saker som är väldigt positiva. Som att barn får skapa själva använda kreativitet och fantasi. Men också att den fria leken får mycket utrymme. 

Ibland kan jag bli lite orolig över utvecklingen, att de tidiga insatser lyfts allt mer och att barnen håller på att bli de vuxnas projekt på fler än ett sätt. Bl.a. det här med allt starkare lärandefokus och att förbereda de inför skolan i syfte att höja de allt mer sjunkande resultat som de svenska elever får i olika mätningar. 

På Waldorf verkar barnen ha möjlighet att få vara barn. Det har sina både för- och nackdelar, men det känns ändå som en bra miljö att vistas i.

Magi-cat
2016-02-22, 17:46
#3

#2 "Ibland kan jag bli lite orolig över utvecklingen, att de tidiga insatser lyfts allt mer och att barnen håller på att bli de vuxnas projekt på fler än ett sätt" (min kursiv)

Jag håller med! Det känns så lite grann…


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

tarantass
2016-02-24, 03:51
#4

Å andra sidan, på den waldorfskola jag har haft mest kontakt med var barnen i hög grad sina vuxnas projektbarn. Bara det att projekten kanske inte var de konventionella utan inriktade mer åt estetiska och "självförverkligande" håll. Plus att praktiskt samverka med och ställa upp för skolan mycket mer än vad föräldrar brukar göra. Väldigt mycket "medveten medelklass" så att säga.

Det hade förstås en massa goda sidor, men gav också en stämning och ställde sådana krav på föräldrarna att det blev en rejäl barriär för föräldrar ur mindre "bildade" grupper, med mindre tid och ork att ställa upp för skolan och mindre möjligheter att till exempel kompensera sina barn för dess brister åt det naturvetenskapligt-tekniska hållet.

******

Artikeln verkar intressant, ska läsa den ordentligt senare.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Magi-cat
2016-02-24, 07:29
#5

#4 Kraven att "ställa upp" har jag hört från föräldrar med barn i "vanliga" friskolor också.
Det är säkert stora skillnader skolor emellan.

Vad menar du brister "åt det naturvetenskapligt- tekniska hållet"?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Loris M
2016-02-24, 09:07
#6

#4 Pratade med några kollegor häromdagen om just det här med att barnen blivit (eller egentligen har varit tidigare också men på andra sätt) som små projekt. Det verkar (när man läser olika forskningsstudier) som att Pedagoger och föräldrar har olika intentioner. Pedagoger (och kommunens politiker) vill göra barnen till dugliga elever. Medan föräldrar fokuserar mera på den sociala utvecklingen. 

I utvecklingssamtal är det alltid det sociala föräldrarna frågar om. Vilka de leker med, om de kan samspela och om de har kompisar. Lite mer åt personlighets utveckling.

Annons:
tarantass
2016-02-24, 13:14
#7

#5: ja, det är ett vanligt problem. Hela skolsystemet har ju klass-slagsida och det har inte blivit bättre sedan friskolor blev något folk i allmänhet kunde välja. Men det kan se litet olika ut, och det kan störa extra med en ideologi tänkt att göra världen bättre.

Det där om "naturvetenskapligt-tekniska" var den minst dåliga formuleringen jag kom på av en brist i Waldorfsystemet jag har väldigt svårt att formulera, särskilt när jag inte vill låta som någon medlem i den kör som vill ha mer "naturvetenskapligt-tekniskt" till varje pris. Men dithörande sidor av livet är inte Waldorfpedagogikens starka sida.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Loris M
2016-03-15, 10:57
#8

"Enligt regeringens förordning om Lärarlönelyftet är det legitimerade lärare som kan ta del av de statliga pengarna i lönelyftet till särskilt skickliga lärare. Men det står också att vissa icke legitimerade lärare, till exempel yrkeslärare och modersmålslärare, ska kunna få del av lönelyftet.

I en skrivelse till utbildningsdepartementet kräver Waldorfskolefederationen och Waldorflärarhögskolan att samma sak även bör gälla lärare i waldorfskolor. Det vill säga att lärare som ej är legitimerade men som är behöriga att undervisa i waldorfskolor och förskolor likställs med legitimerade lärare och därmed också får ta del av lönelyftet."

Källa 

Loris M
2021-05-07, 17:49
#9

Någon som såg dokumentären om Waldorfskolan Solvik i Järna?

Det var rätt chockerande att lyssna på alla berättelser från tidigare elever men även lärare som fortfarande håller fast vid den pedagogiken som de bedrev. Eller snarare som de inte bedrev för enligt elever fick de ingen undervisning. de fick inte lära sig något, de hade inga böcker och det fanns inga kursplaner. När Skolverket kom på besök uppmanades elever att "leka skola" så då fick de böcker och pennor och de sa att de måste räcka upp handen när de svarade. Men så fort Skolverket var borta var det som vanligt. De tillbringade det mesta av tiden ute och lekte.

Mobbning var väldigt vanlig och en elev berättar att hon mest satt i skogen och väntade på att få åka hem. 😮 De ansvariga som jobbade på 90-talet hävdar bestämt att vanlig skola är trams och att elever inte behöver lära sig saker som elever lär sig i vanlig skola. Flera av elever vittnar om att de hade en bra och rolig tid men att de förstod först senare när de sökte sig till andra utbildningar eller när de sökte jobb, vad den här friheten kostat. De kunde inte skriva eller räkna och att ex. jobba i kassan var omöjligt. Man häpnar verkligen men jag hoppas att det här inte är så vanligt.

https://www.svtplay.se/dokument-inifran-de-utvalda-barnen

Filmaren Jasper Lake har alltid känt sig priviligierad som slapp gå i en vanlig skola. Han kände sig utvald. Speciell. Men när Jasper i 40-årsåldern börjar prata med sina gamla skolkamrater så tvingas han inse att hans positiva minnen kom på bekostnad av andra elevers trygghet.
Magi-cat
2021-05-07, 17:57
#10

#9 Det låter ju alldeles förskräckligt! 😣


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Loris M
2021-05-07, 18:36
#11

#10: Ja, det var första avsnittet och den 13/5 kommer nästa. Det tänker jag inte missa. Förfärligt att det kunnat pågå utan att någon reagerat. En del elever var mobbade av både lärare och elever, oftast de som ansågs vara "svaga". När de konfronterar läraren säger hon om eleven: "Hon var ju väldigt speciell och konstig. Hade Språkstörning och ett öga som hängde… " precis som att då är det okej att mobba. 😥

Magi-cat
2021-05-07, 18:52
#12

#11 Upprörande och helt vansinnigt. 😢


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Loris M
2021-05-13, 17:28
#13

Nu finns även avsnitt 2 tillgänglig. Vid 4.24 säger grundaren Pär Ahlbom: "Den vanliga skolan är livsfarlig. Människor blir idioter av att fostras på det där sättet som vi gör nu. ". 😮 Och det är alltså i nutid som han blir intervjuad och filmad och så säger han så.

https://www.svtplay.se/video/31211802/dokument-inifran-de-utvalda-barnen/dokument-inifran-de-utvalda-barnen-sasong-1-avsnitt-2?position=264&id=e3vngJ6

Filmaren Jasper Lake har alltid känt sig privilegierad som slapp gå i en vanlig skola. Han kände sig utvald. Speciell. Men när Jasper i 40-årsåldern börjar prata med sina gamla skolkamrater så tvingas han inse att hans positiva minnen kom på bekostnad av andra elevers trygghet. Hade skolan i hemlighet sorterat eleverna i rätt och fel sorts barn? Ju fler personer han träffar desto tydligare blir bilden av ett experiment med många offer. Undersökande serie om en Waldorfskola som många har sett på bild, men som få vågat berätta sanningen om. Del 2 av 3.
Annons:
Loris M
2021-05-13, 17:53
#14

Herregud så sjukt. Vid ca 23 pratar Pär om en lärare som många elever var rädda för eftersom han utsatte dem för konstiga metoder, lät bl.a. barn slå barn för att de skulle lära sig att säga ifrån och för att den som slår hade det jobbigt hemma och behövde få ut sin frustration. Och sen säger han att den läraren var konstig, att han hade en mörk sidan och att allt inte stod rätt till, men han var en så otroligt fantastisk gymnast, kunde berätta historier och var karismatisk och då var det tydligen okej.

  • Redigerat 2021-05-13, 17:54 av Loris M
Loris M
2021-05-13, 17:57
#15

Vid ca 25.35 får Pär frågan om varför den läraren fick vara kvar och då säger Pär.: Jo, för att jag har alltid gillat honom. Han är intressant. 😮

Loris M
2021-05-13, 18:33
#16

Aha! Vid 48.25 berättar de att deras skola uteslöts och ströks ur Waldorf listan/registret för att de inte anpassade sin pedagogik efter hur andra Waldorfskolor gjorde. De läste Steiners skrifter och gjorde egna tolkningar.

  • Redigerat 2021-05-13, 18:34 av Loris M
Magi-cat
2021-05-13, 18:39
#17

Skrämmande. 😰


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Loris M
2021-05-13, 18:48
#18

Ja, jag kunde inte sluta titta. Skönt ändå att det här verkar vara en skola som andra Waldorfskolor tagit avstånd ifrån.

Samtidigt, just det faktum att andra uteslöt dem var också något som fick andra i vissa kretsar (berättade elever), även internationellt att hylla skolan som en förebild som vågar gå sin egen väg.

Uppkatten
2021-05-21, 23:53
#19

Intressant och skrämmande bild av vad barn kan utsättas för…

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Sajtvärd för Djurskydd i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Loris M
2021-05-22, 07:52
#20

Sista avsnittet var också bra, men det är så sorgligt att se hur Pärs barn levt med en sådan pappa. Sonen sa att Pär sagt till honom och hans syster att han inte älskar dem mer än några andra barn på skolan bara för att de är hans barn. Han älskar alla lika. Kan inte ens föreställa mig vad ett barn tänker när han får höra sin förälder säga något sådant. 😔

Eller när en lärare örfilade honom men Pär gjorde ingenting åt det. Även nu när han konfronterade sin pappa och frågade om det, så tycker han att det var okej, för läraren var så begåvad, målade vackert och då är allt tillåtet.

Men det där med olika personligheter verkar leva kvar och är skrämmande. Att de medvetet kan para ihop barn där den ena behöver får utlopp för sin frustration genom att slåss och den andra behöver lära sig att säga ifrån och stå på sig. 😢 När nuvarande rektor får frågan om han tror att det fortfarande förekommer på skolan, funderar han och blir tyst en bra stund, men sedan säger han att det inte är omöjligt.

Annons:
Magi-cat
2021-05-22, 08:27
#21

Jag såg det mesta av sista avsnittet, hur plågsamt det än var. Blotta tanken på att något sådant alls förekommit och att det t.o.m. kan leva kvar i nutid … 😢


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Lussan20
2021-05-22, 09:13
#22

Sekt!
Det är hemskt att många av dessa barn är socialt handikappade för resten av livet. Tokiga åsikter om Karma och reinkarnation. Att barns som föds missbildade hade varit materialister i tidigare liv-att barn som tog stryk skulle lära sig att försvara sig och att det aggressiva barnet skulle få ut sin aggressivitet genom att slå den svagare barnet-. Att hoppa på barn som gömts sig under kuddar av rädsla, hoppa på dom tills de blev medvetslösa? Detta är vuxnas idéer som barnen var värnlösa inför.
Undrar vem som betalade löner för dessa sk lärare. De var ju skräcken att få in utbildade lärare , så de flesta av deras lärare var inte ens utbildade.
Frihet i all ära , men barn har kunskapströst redan från 6 år, bara glida igenom hela skoltiden utan kunskap som är viktig i varje människas liv är en förlust och upplevs som handikappade.
Jag efterlyser mer rörelse i skolan, mer synliggörande av varje barns behov.
Natur och miljökunskap, lektioner i empati och antimobbing, gränssättning på kränkande behandling.
Jag säger som Pedagogen Fröbels inskription på hans gravsten- Kom låt oss leva för barnen-.
Men detta som syns på Dokumentären är inte för barnens bästa utan manipulation , påverkan , direkt skadligt för barn vars personlighet inte är helt utvecklad och de har inte något att sätta emot. Jag tar starkt avstånd från allt detta som Pedagog. Mvh/WL

Loris M
2021-05-22, 09:19
#23

Så bra sagt Wonnalesan och jag håller med dig i varenda ord. Det där med karma var verkligen otäckt. Men också det om skador, att de utmanade barnen att ta risker, klättra högt, ramla… för då skulle de "väckas" genom smärta och bli modigare, mer andliga eller vad de nu menade. Ren misshandel, psykisk och fysisk.

Lussan20
2021-05-22, 09:29
#24

Lorris !
Ja vi måste kämpa mot alla avarter inom barnomsorg och skola!
Pärs egen dotter bröt båda armarna och fick trauma mot huvudet efter fall från repet. Båda hans barn tog avstånd och det är det bästa betyget om galenskapen.
Håller med den utbildade lärarinnan som sade att det var dyra experiment som barnen betalade. ( Hon var så lik min första fröken , fröken Alice som jag minns så tydligt i sin fina klänning och vita pumps och guldtänder hade hon som fick oss att bli så fascinerade, vi små sjuåringar, så sjöng hon så vackert, såg oss alla och gav beröm, jag glömmer henne aldrig, hon lärde oss läsa, det som öppnade en dörr mot litteraturen och alla barnböcker som var en värld för sig. året var -54) Kram från WL

Loris M
2021-05-29, 09:33
#25

Nu kommer reaktionerna från Waldorfhögskolan och lärarutbildare:

"För Ruhi Tyson är det ”en sorg att ta del av berättelser där lärare bedrivit så undermålig pedagogik att elever går vidare i livet med regelrätta trauman”.

Det är dock för tidigt för att svara på om dokumentären skadat waldorfrörelsen.

– Det beror på hur vi förhåller oss till de kritiska perspektiv som lyfts i den. Vi på Waldorflärarhögskolan har accelererat ett redan påbörjat arbete med att vidareutveckla de kritiska perspektiv på Waldorfpedagogiken som redan ingår i utbildningen.

Waldorfs utbildningar är ”fjärran från det som skildras i dokumentären”, uppger Ruhi Tyson, som inte tror att serien leder till ett skadat förtroende hos skolans studenter.

– Vi representerar en syn på Waldorfpedagogik som är rotad i bildningstraditionen och waldorfläraren som en lärare med ovanligt stort intresse för elevernas bildningserfarenheter. I detta finns inget utrymme för ockultism och annat djupt problematiskt som träder fram i dokumentären."

https://skolvarlden.se/artiklar/waldorflararen-raka-motsatsen-till-varfor-jag-valt-att-arbeta-som-larare

"Det har hänt väldigt mycket inom Waldorfpedagogiken sedan Rudolf Steiners tid", säger Ruhi Tyson.
Loris M
2021-05-29, 09:35
#26

Och högskolans rektor:

"Caroline Bratt menar att varken hon eller hennes kollegor har känt till anklagelserna mot Solvikskolan.

– Det som skildras i dokumentären av ockultism, människosyn med mera är främmande för oss som arbetar vid WLH. Men dokumentären väcker förstås frågor kring hur vi i våra utbildningar undervisar kring till exempel lärarens ledarskap, lärarens ansvar för eleverna, yrkesetiska aspekter med mera.

Efter dokumentären har det riktats kritik mot Waldorfpedagogikens grundare Rudolf Steiners ideér med lek, frihet och konst i fokus. På frågan i hur hög grad Rudolf Steiners idéer lever kvar i dagens waldorfrörelse svarar Caroline Bratt:

– På WLH arbetar vi med Waldorfpedagogik på ett sådant sätt att det är olika kunskapstraditioner som möts och överlappar varandra. I dessa kunskapstraditioner är Steiner en del. Det är möjligt att det finns de ur tidigare waldorflärargenerationer som skulle tycka att det vi gör på WLH idag inte är en Waldorfpedagogik de skulle känna igen sig i. WLH:s lärarutbildning har utvecklats och förändrats mycket under de fyrtio år som den har funnits."

https://skolvarlden.se/artiklar/sa-ska-waldorfs-lararhogskola-bygga-upp-fortroendet-igen?fbclid=IwAR1PafsmUadEOiNHNI3SxyKIoRClpttyfN5L66apM1wL8Eo1sQzG3R9NFUE

Rektorn: "Jag är chockad över de berättelser som lyfts fram".
Magi-cat
2021-05-29, 09:41
#27

Kan dock tänka mig att det blir lite svårt att bygga upp förtroendet igen.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
Pyttelite
2021-05-29, 09:44
#28

Observera att denna Skola är en del av antroposofisk riktning i Järna som tidigare har hyllats.

http://www.antroposofi.info/jaerna

https://solvikskolan.se/


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Loris M
2021-08-30, 05:45
#29

Gunilla Gerland:

"Ursprunget till läkepedagogiken är Steiners tolv lektioner i ämnet, med inkarnation som röd tråd. Steiner trycker särskilt på att karma, handlingar i tidigare liv, kan göra att man inte fullständigt inkarneras, vilket leder till utvecklingsmässig funktionsnedsättning.

Om det nu finns en moderniserad Waldorfpedagogik bör man rimligen tydligt kunna förklara varför man ändå behåller struktur och metodik. Men det är som att man inte kan ta ett tydligt avstånd från något Steinerskt, inte ens sådant man inte tror på.

Tydligast blir det kanske med Steiners rasmytologi. Man menar ofta att den frågan är så uttjatad och att kritiken rentav är naiv. Sant är att frågan diskuterats ett bra tag, både internt och externt. Vad som däremot ännu inte inträffat är att man från rörelsens håll sagt ”Steiner hade fel”, eller ens ”vi tar fullständigt avstånd från detta”. I stället säger man att Steiner måste förstås utifrån sin tid och att frågan om rasism faller på sin egen orimlighet eftersom Waldorf finns i många delar av världen.

Enligt Bobbo Sundgren, tidigare Waldorfelev, undervisades han i Steiners raslära så sent som 1994"

Länk

Waldorfrörelsen vill utbilda barn och behandla neuro­psykiatriska funktionshinder – men inte prata om varifrån deras idéer kommer, och varför de ska tillämpas.
Upp till toppen
Annons: